دفاع دانشجوی دوره دکتری گروه زیست شناسی سلولی مولکولی و میکروبیولوژی
دفاع دانشجوی دوره دکتری گروه زیست شناسی سلولی مولکولی و میکروبیولوژی

خانم  شراره حریرچی دانشجوی دوره دکتری رشته میکروبیولوژی روزیکشنبه مورخ 99/6/30 ساعت 10 در محل گروه زیست شناسی سلولی مولکولی و میکروبیولوژی دانشکده علوم و فناوری های زیستی از پایان نامه خود دفاع خود دفاع می کند
استاد ناظر:دکترافشارزاده
داوران داخل گروه: دکترشفیعی و دکترطاهری
داور خارج از گروه: دکتر راشدی
استاد راهنما:خانم دکتر اعتمادی فر و دکتر طاهرزاده
استاد مشاور:خانم دکتر یزدیان
تاریخ:
1399/06/23
تعداد بازدید:
181
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم وفناوری های زیستی
کدپستی: .....................
E-mail: Info@ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
تلفن: 2640-37932128 تلفکس: 36687396
Powered by DorsaPortal