دفاع دانشجوی دوره دکتری گروه زیست شناسی سلولی مولکولی و میکروبیولوژی
دفاع دانشجوی دوره دکتری گروه زیست شناسی سلولی مولکولی و میکروبیولوژی

آقای ابوالقاسم هدایت خواه دانشجوی دوره دکتری رشتهمیکروبیولوژی روزیکشنبه مورخ 99/6/16 ساعت 10 در محل گروه زیست شناسی سلولی مولکولی و میکروبیولوژی دنشکده علوم و فناوری های زیستی از پایان نامه خود دفاع خود دفاع می کند
استاد ناظر:دکترباقری
داوران داخل گروه: دکتر نحوی وخانم  دکتراعتمادی فر
داور خارج از گروه:خانم دکتر محمدی (دانشگاه الزهرا تهران)
استاد راهنما:خانم دکتر امتیازی
تاریخ:
1399/05/14
تعداد بازدید:
296
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم وفناوری های زیستی
کدپستی: .....................
E-mail: Info@ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
تلفن: 2640-37932128 تلفکس: 36687396
Powered by DorsaPortal